Stap 1 – Bespreek de teamdoelstellingen in een teammeeting

Geef de teamdoelstellingen mee, die al dan niet samen met het team vooraf zijn opgebouwd. Maak een onderscheid tussen resultaats- en gedragsdoelstellingen.

–          Resultaatsdoelstellingen: de resultaten die van het team verwacht worden.

–          Gedragsdoelstellingen: de attitude en het gedrag dat van het team wordt verwacht.

Vraag aan elk van je medewerkers om hun persoonlijke resultaats- en gedragsdoelstellingen voor te bereiden. Geef waar nodig een voorbeeld om duidelijk te maken wat je verwacht.

Stap 2 – Bespreek de individuele doelen in een één-op-één gesprek

Bespreek de voorbereide resultaats- en gedragsdoelstellingen. Begin met de resultaatsdoelstellingen

–          Challenge de resultaatsdoelen (Zie hoe concrete resultaatsdoelstellingen formuleren)

–          Challenge de gedragsdoelen (Zie hoe concrete gedragsdoelstellingen formuleren)

Vertaal de doelen in concrete acties. Challenge je teamlid met deze vragen:

–          Hoe ga je dit concreet aanpakken?

–          Heb je wat nodig is aan tijd, vaardigheden, kennis, budget, … ?

–          Wat zijn risico’s die ervoor kunnen zorgen dat je doel niet haalbaar is?

–          Welke oplossingen kunnen we hiervoor bedenken?

Laat op het eind van het gesprek de medewerker zowel de doelen als de acties samenvatten. Check hierbij of jullie elkaar goed begrepen hebben.

Bespreek meteen hoe jullie de doelstellingen samen zullen opvolgen en plan die momenten onmiddellijk in.

Extra Tips:

–          Je medewerker is niet voorbereid? Vraag waarom het niet goed lukt en laat je teamlid een nieuwe afspraak inplannen.

–          Zorg dat er niet teveel doelstellingen zijn. Hoe meer doelen, hoe minder focus.

–          Vermijd conflicterende doelstellingen (doelstellingen die het bereiken van een andere doelstelling verhinderen).

–          Houd je teamdoelen in het vizier ook al bespreek je de doelen in één-op-één gesprekken.